C. C. A. Christensen recounts discovery and translation of Book of Abraham for Danish LDS periodical.

Date
Jul 28, 1910
Type
Periodical
Source
Carl Christian Anton Christensen
LDS
Hearsay
Direct
Late
Reference

C. C. A. Christensen, "Papyrusrulle Aabenbarelse. Abrahams Bog" ("Papyrus scroll Revelation. The Book of Abraham"), Bikuben 35, no. 30 (July 28, 1910): 1, 5, M205.2 B592DAN v. 1-60 1876-1935, CHL

Scribe/Publisher
Bikuben
People
Carl Christian Anton Christensen
Audience
Latter-day Saints, Reading Public
PDF
Transcription

Papyrusrulle Aabenbarelse.

Abrahams Bog.

Iblandt vor Kirkes officielt anerkjendte Bøger, nemlig Bibelen, Mormons Bog, Pagtens Bog og "Den kostelige Perle" er den Del af sidstnœvnte Bog, fom indbesatter Abrahams Bog, maaste den mœrkeligste; og det er for at oplyse vore skandinaviske Brødre og Søstre, at jeg igjennemvort kirkelige Organ for Oplysning—"Bikuben"—her gjengiver i Oversøttelse fran en Bog, der bœrer Titlen: "One hundred Years of Mormonism"—og som maa anses for aldeles paalidelig, eftersom nœvnte Bog er an anbeialet af Prœsident F. M. Lyman samt George Reynolds og Joseph F. Smith den yngre—to af Kirkens Historie-Skrivere.

[Excerpt from John Henry Evans, One Hundred Years of Mormonism [Salt Lake City: Deseret News, 1905], 164–165, translated into Danish, discussing the coming forth of the Book of Abraham]

Efterskrift.

Da Undertegnede i Maret 1865 tilligemed henved 50 andre Missionœrer fra Utah var underveis til vort Bestemmelsested—efterat have besøgt forkjellige Byer—traf nogle af os sammen i New York, hvor vindskibede os for Liverpool, og en af disse Brødre—jeg tror det var Aeldste C. W. Pensrose—fortalte mig, at han havde befølgt Musœet i Chicago, og der set de originale Papyrus Ruller, hvorsra Abrahams Bog var bleven oversat paa Englisk, og ved siden af disse var en

Skriftlig Erklæring fra Dr. Chandler, saalydende:

Kirtland, den 6te Juli 1835. Dette Vidnesbyrd er udstedt og gjœlder Alle, fom ønsker at vide om Joseph Smith jun. har vœret i Stand til udtyde de œldgamle ægyptiske Hiroglypher, som ere i min Besiddelse, og som jeg har fremvist for mange af de mest fremdragende Lœrde i mange af de vigtigste Stœder, og efter hvad jeg paa den Maade har ersaret og set, saa finder jeg, at Hr. Joseph Smith, jun. i saa Henseende stemmer overens med dem, endogsaa i alle Enkeltheder.

Michael S. Chandler,

Omreisende Fremviser

af ægyptiske Mumies.

Fra Joseph Smiths Levnetsbeskrivelse, 30. Dec. 1835 uddrage vi følgende:

"Abrahams Optegnelser" bleve fundne sammen med nogle Mumier i en af Katakomberne i Nœrheden af Thebes i Aegypten i Maret 1831 af en fransk Opdagelses-Reisende, ved Navn Anton Lebolo, som havde erholdt Lilladelse fra Aegyptens davœerende Bicekonge, Mehemet Ali til at underføge nogle af Katakomberne der. Efter meget befvœrligt Arbeide Lykkedes det for ham—den 7de Juli 1831—at aabne Gravene, og han sandt da adskillige hundrede Mumier, mere aller mindre velbevarede, og Hr. Lebolo udtog elleve af de bedste af dem, og begav sig paa Reisen hyem, bestemt for Paris i Frankrig; men han blev og død i Triest, Østerrig, efter 10 Dages Sygdom; men havde testamenteret sin Nevø eller

Fortsœttes paa Side 5.

Papyrusrulle Aabenbarelse

Forts. fra Side 1.

Brodersøn Hr. M. S. Chandler sine værdifulde Efterladenskaber fra Aegypten; og de kom omsider i denne Herres Besiddelse i Maret 1833. Da han salledes havde faaet dem, gjorde han det til sin Forretning at reise omfring her i Amerika og fremvise dem imod Betaling, og han kom i den Anledning ogsaa til Kirtland, Ohio den 3die Juli 1835.

Han havde imidelrtid aabnet Risterne, (Mumier) og sammen med to as Ligene fandt han noget, som var indfvøbt i samme Sfags Linned, som Liget var indfvøbt i, og gjennentrœngt af samme Slags Bitumen, som det øorige Linned, hvilket viste sig at vœre to Ruller af Papyrus, og i andre Mumier fandt han to eller tre andre mindre Styffer Papyrus der tilsynesadende indeholdt astronomiste Beregninger og Epitopher etc.

I Joseph Smiths Levnetsløb sindes endvidere følgende Bemœrkninger anført angaaende denne Hr. Chandler's Besøg til Kirtland: Den 3die Juli 1835 ankom Hr. Michael S. Chandler til Kirtland for at fremvise sine ægyptiste Mumier. Der var fire hele Menneslelig tilligemed to eller tre Papyrus Ruller, som vare bedœkkede med hiroglyphiske Indskriptioner og Legninger og efterfom Hr. Chandler var bleven fortalt, at iegkunde oversœtte dem saa bragte hanmig nogle af disse hiroglyphiske Karakterer aller Afbildninger, og ieg gav ham da deres Udtydning, og han gav mig samtidig følgende Certificat: Se foranstaaende Erklœring fra Hr. Chandler.

Hvis Profeten Joseph Smith paa denne Tid, 1835, var i Besiddelse af "Urim og Thummim"—det hellige Instrument, ved Hjœlp af hvilket han oversatte Mormons Bog—saa er det let at forstaa, hvorledes den unge Profet og Seer,—der dengang ikke havde fyldt sit 30te Aar—kunde oversœtte disse œldgamle ægyptiske Optegenlser paa en saa tilfredstilende Maade for Hr. Chandler; men jeg jar ikke vœret i Stand til at finde noget paalideligt Vidnesbyrd i Kirkens Aurkiv, som bekrœster en saadan Formodning, ejheller har jeg as Mœnd, der vare personlig bekjendte med Profeten, hørt, at disse Optegnelser bleve oversatte paa samme Maade og ved det samme Hjœlpemiddel, som Joseph Smith benyttede ved Oversœttelsen af Mormons Bog, og blandt vore fremragende Brødre i Kirken er der delte Meninger (Se Anmœrkning) i saa henseende. Man maa dog have Ret til an tœnke, af Profeten under Indflydelse af den Helligaand og med den Erfaring, som han havde ehvervet ved Oversœttelsen af Mormons Bog nogle saa Aar i forvejen, kunde have vœret i Stand til at udtyde disse Hiroglypher, der jo tildels vare as samme Slags, som de med hvilke de originale Optegneljer af Mormons bog vare skrebne, og at hans tidligere Erfaring ved denne Lejlighed kom ham til Nytte, sammen med lidt ekstra Anstrœgnelje og Koncentrering af hans Hukommelse.

Men da vi tro, at "Guds Aandransager alle Ting, og at Joseph varen Profet, som var udset af Herren til netop en saadan Gjerning, saa ere de Hellige ved Bodens Jndhold overdeviste om, at Originalerne vare œgte og Oversœttelsen rigtig og paalidelig, ligesaa meget som om de havde kjendt alle Enkeltheder ved Udførelsen af dette Arbeide.

Man maa erindre, at Joseph Smith paa den Tid kun havde opnaaet en ringe Grad af verdslig Videnskab og allermindst maaske i Henseende til Aegyptens Historie og Skikke i den fjerne Oldtid, da Abraham levede, men denne Bog giver tydelige Udfagn om Eagypternes Skikke, deres Religion, Ofringer og deslige, som den Gang kun var kjendt as Tidens faa Iœrde Forskere og i en indskrœnket Grad; men som siden er bleven bekrœftet ved videre Forskning, og nu erkjendt som Fakta. Den Theori, som Joseph Smith fandt i disse Optegnelser, f. Eks. at vort Sol-System ikke var Universets Eentrum, men kun eet blandt de utallige som vi se paa den stjerneklare Himmel, var paa den Tid ukjendt eller uasgjort iblandt Tidens bedstke Astronomer, men Profeten Joseph Smith slog denne Theori sast uden Tvetydighed, som et Faktum, der var aabenbaret af Gud til Patriarken Abraham, og Nutidens Lœrde, har maatet indrømme, at denne Theori er den rette ifølge vor Tids større Kjendikikabtil Naturens—sœrlig Himmellegmernes astronomiske Love.

For de Sidste-Dages Hellige er Abrahams Bog i theologisk Henssende af den allerstørste Betydning, isœrved sin tydelige Fremstilling af Lœren om Mennske-Aandernes Forudtilvœrelse, og deres forskjellige Intelligense, der havde til Følge deres saavidtforskjellige Livs-Stillinder ger i dette Liv—fra Puggen og til Graven—og efter Døden igjenneni Evigheden. Denne Lœre eller Theori opklarer for det tœnkende Menneske saa meget, som ellers vilde synes uforenlig med Retfœrdibhed og Visdom i Guds Handlemaade med sine Skabninger her i vor Verden, men beo denne Aabenbaring Iœre vi, at der er Aarsag for de ulige Egenskabs-Forhold iblandt Menneskene nu, og at denne Aarsag søges i vor forrige Tilvœrelse som himmelske Aander, begrundet paa den intelligente Aands Prug af sin personlige Handlestrihed dersteds—ligesom Forholdet vil blive i Livet efter Døden som Følge af vor ansvarlige Handlefrihed i dette iordiske Liv, "da Enhver vil blive dømt og faa Løn efter sine Gjerninger."

Et Gud af de af ham kjendte Aander i deres Forudtilvœrelse udvalglesig sine Tjenere, Profeterne, og andre epokegiørende Nedskaber, det er en anden dyd, filosofisk Sandhed, som Verdenshistoiren tydelig nok bekrœfter, og, som er fremsat i Abrahams Bog. "Thi du er en af dem" siget Herren til sin udkaarede Ven, Patriarken, da han ovlyste ham om hans forrige Tilvœrelse i Aandeverdenen.

Meget mere kunde skrives om denne, paa en saa forunderlig naturlig Maade fremkomne, vœrdifulde Bog, men denne korte Afhandling, vil maaske vœre nok for denne Gang, fra

C. C. A. Christensen

Anmœrkning

Side 58 i samme Bog—"One hundred years of Mormonism"‚ lœses følgende:

[Excerpt from John Henry Evans, One Hundred Years of Mormonism, 58, translated into Danish, discussing Joseph Smith's seer stone]

I Forbindelse hermed vil jeg tilføje, at Apostel Pratt, gav et lignende Vidnesbyrd i Liverpool til os Missionœrer, som netop da, 1865, vare ankomme, og paa hans Kontor modtog af ham Instruktioner, og tillige Svar paa visse tekniske Spørgsmaal, som reffedes til ham. Til Spørgsmaalet: Var Brigham Young i Befiddelse af Urim og Thummim? svarede han bestemt: "Nej, men B. Young besad en Seer Sten, den samme som Joseph ofte benhttede ved Oversœttelse, og den Sten havde han (Orson Pratt) selv set.

C. C. A. C.

Copyright © B. H. Roberts Foundation
The B. H. Roberts Foundation is not owned by, operated by, or affiliated with the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.